AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304) / ATOMIC ENERGY LICENSING ACT 1984 (ACT 304)

 

PERATURAN-PERATURAN / REGULATIONS

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN SINARAN (PERLESENAN) 1986 -P.U.(A) 149

PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN SINARAN (PENGANGKUTAN) 1989 -P.U.(A) 456

PERATURAN-PERATURAN PERLESENAN TENAGA ATOM (RAYUAN) 1990 – P.U. (A) 206

PERATURAN-PERATURAN PELESENAN TENAGA ATOM (PERLINDUNGAN SINARAN KESELAMATAN ASAS) 2010

PERATURAN-PERATURAN PERLESENAN TENAGA ATOM (PENGURUSAN SISA RADIOAKTIF) 2011 – P.U.(A) 274

 

PERINTAH-PERINTAH / ORDERS

PERINTAH PERLESENAN TENAGA ATOM (PENGECUALIAN) (ALAT PENGESAN ASAP) 1989 -P.U.(A) 422

PERINTAH PERLESENAN TENAGA ATOM (PENGECUALIAN) (PENANGKAP KILAT) 1990 -P.U.(A) 12

PERINTAH ZON EKONOMI EKSLUSIF (PEMAKAIAN AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM) 1990 -(AKTA ZON EKONOMI EKSLUSIF 1984) -P.U.(A) 175

PERINTAH PERLESENAN TENAGA ATOM (PENGECUALIAN) (PEMAJAKAN DAN SEWA-BELI) 1990 -P.U.(A)205

PERINTAH PERLESENAN TENAGA ATOM (PENGECUALIAN) (MIKROSKOP ELEKTRON PENGIMBAS) 1998 -P.U.(A) 432

PERINTAH PERLESENAN TENAGA ATOM (PENGECUALIAN) (RADAS PENYINARAN DI BAWAH 5 KILO ELEKTRON VOLTAN) 2002 -P.U.(A)181

PERINTAH PERLESENAN TENAGA ATOM (BAHAN RADIOAKTIF KEAKTIFAN RENDAH) (PENGECUALIAN) 2020 – P.U. (A) 256

PERINTAH PERLESENAN TENAGA ATOM (KILANG AMANG KECIL) (PENGECUALIAN)(PEMBATALAN) 2021 -P.U.(A) 435

 

PEMBERITAHUAN / NOTIFICATIONS

PEMBERITAHUAN FI PENYERTAAN DAN PENGANJURAN LATIHAN DAN FI PENCERAMAH SAMBILAN 2015

PEMBERITAHUAN FI KAD PEKERJA 2015

PEMBERITAHUAN PERISYTIHARAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 399(2) 15 OKT 2020 P.U. (B) 518