BIL. TARIKH NO. SIRI TAJUK
01 22 Ogos 2022 LEM/TEK/1 Sem.2 Panduan Umum bagi Mendapatkan Lesen daripada Jabatan Tenaga Atom  
02 16 Mei 2019 LEM/TEK/1 (Bhg. A) Sem.1
Panduan Permohonan Lesen bagi Aktiviti Radiografi Industri (Kategori 2)
03 17 Ogos 2018 LEM/TEK/1 (Bhg. B) Sem.1 Panduan Permohonan Lesen Kelas H Bagi Memberi Perkhidmatan Sebagai Agensi Latihan Pengendali Radiografi Industri
04 25 Julai 2018 LEM/TEK/1 (Bhg. C) Panduan Permohonan Lesen Bagi Aktiviti Tolok Sinaran dan Tolok Sinar X (Kategori Kawalan 3, 4, 5 & 7)
05 19 Mac 2019 LEM/TEK/1 (Bhg. D) Maklumat Yang Dikehendaki Bagi Lesen Kelas A Pengilangan:

i. Peringkat Penempatan Tapak;

ii. Peringkat Pembinaan;

iii. Peringkat Pengendalian Sementara (Temporary Operating Licence, TOL); dan

iv. Peringkat Pengendalian Penuh (Full Operating Stage Licence, FOSL)

06 01 Ogos 2019 LEM/TEK/1 (Bhg. E) Panduan Permohonan Lesen Kelas H Bagi Menjadi Agensi Latihan Pegawai Perlindungan Sinaran
07 12 Dis 2019 LEM/TEK/1 (Bhg. G) Panduan Untuk Mendapatkan Lesen Daripada Lembaga Bagi Aktiviti Di Bawah Kelas G (Tidak Melibatkan NORM)
08 10 Feb 2020 LEM/TEK/1 (Bhg. H) Panduan Untuk Mendapatkan Lesen Daripada Lembaga Bagi Aktiviti Di Bawah Lesen Kelas G (Melibatkan NORM)
09 24 Nov 2020 LEM/TEK/1 (Bhg. I) Panduan Permohonan Lesen Kelas D Bagi Aktiviti Pengangkutan Bahan Radioaktif, Bahan Nuklear, Atau Benda Ditetapkan.
10 27 Mei 2021 LEM/TEK/1 (Bhg. J) Panduan Permohonan Lesen Bagi Aktiviti Penjualan atau Perdagangan.
11 27 Oktober 2021 LEM/TEK/1 (Bhg. K) Panduan Permohonan Lesen Kelas C bagi Aktiviti Mengilang Radas Penyinaran.
12 30 Jun 2022 LEM/TEK/12 Sem. 1 Panduan kepada Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diluluskan bagi Melakukan Pemeriksaan Perubatan keatas Pekerja Sinaran.
13 04 April 2017 LEM/TEK/14 Pin.1 Radon, Toron dan Anak-anaknya
14 09 Nov 2017 LEM/TEK/18 Sem.3 Pengiktirafan dan Tugas Pegawai Perlindungan Sinaran
15 16 Mei 2019 LEM/TEK/20 Sem.1

 

Panduan Permohonan Lesen Kelas H (Aktiviti Bukan Perubatan) Bagi Menjalankan Perkhidmatan Penyenggaraan Radas Penyinaran Dan Radas Punca Terkedap.
16 16 Mei 2019 LEM/TEK/21 Sem.1

Panduan Permohonan Lesen Kelas H (Aktiviti Bukan Perubatan) Bagi Menjalankan Perkhidmatan Ujian Kebocoran Punca Terkedap.
17 29 Sept 2021 LEM/TEK/23 Sem.1 Panduan Bagi Penggendalian Bahan Radioaktif Dalam Pengajian Sains Di Sekolah-Sekolah Menengah.
18
29 Dis 2015 LEM/TEK/28 Sem.1 Panduan Untuk Mendapatkan Lesen Kelas A Daripada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom Bagi Pengilangan Bahan Yang Mengandungi atau Yang Berkaitan Dengan Bahan Radioaktif Semulajadi (NORM)
19 29 Dis 2015 LEM/TEK/29 Sem.1 Panduan Umum Mendapatkan Pengiktirafan Daripada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (Lembaga) Ke Atas Syarikat Perunding Untuk Menjadi Syarikat Dan Makmal Perunding Bagi Aktiviti Yang Berkaitan Dengan Mineral Dan Sumber Alam Radioaktif Semulajadi.
20 24 Nov 2016 LEM/TEK/30 Sem.3 Guidelines On Radiological Monitoring for Oil and Gas Facilities Operations Associated with Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM)
21 10 Dis 2021 LEM/TEK/33 Rev.3 Code of Practice on Radiation Protection in Industrial Radiography
22 20 Sept 2018 LEM/TEK/35 Sem.1 Panduan Penentuan Skala Kejadian Nuklear dan Radiologikal Antarabangsa (INES)
23 22 Jan 1994 LEM/TEK/38 Panduan Permohonan Pembubaran Kemudahan Pepasangan Pengilangan Mineral Radioaktif.
24 26 Feb 2019 LEM/TEK/40 Sem.3 Pengiktirafan & Tugas Pengendali Perunding
25 23 Dis 2022 LEM/TEK/41 Sem.1 Pin.1 Panduan Untuk Permohonan Lesen Kelas H Bagi Menjadi Agensi Perunding Perlindungan Sinaran.
26 22 Sept 2022 LEM/TEK/44 Sem. 6 (Bhg. A) Standard Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran
27 09 Mac 2007 LEM/TEK/44 Sem. 1 (Bhg. B) (a). Standard Pengiktirafan sebagai Pusat Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran.

(b). Lampiran 1: Borang JKPPPS/2Sem.1

28 26 Jun 2023 LEM/TEK/44 Sem.5 (Bhg.D) Panduan Permohonan Menduduki Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran – NEW
29 11 Mei 2007 LEM/TEK/44 Sem.1 (Bhg. E) Prosedur Pengendalian Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran
30 12 Mei 2007 LEM/TEK/44 (Bhg. F) Prosedur Menangani Kecurangan Peperiksaan Persijilan Pegawai Perlindungan Sinaran
31 13 April 2022
LEM/TEK/44 Sem.9 (Bhg. G)
Program Pendidikan Berterusan (Continuous Education Programme – CEP) Bagi Tujuan Pengiktirafan Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS)
32 23 Okt 2023 LEM/TEK/45 Sem.4
Panduan Penyediaan Program Perlindungan Sinaran – NEW
33 22 Dis 2022 LEM/TEK/50 Sem.1 Pin.1 Panduan Bagi Permohonan Pengiktirafan Pengendali Pelatih Radiografi Industri
34 28 Feb 2023 LEM/TEK/51 Sem.1 Tugas dan Tanggungjawab Pembawa Bahan Radioaktif – NEW
35 29 Dis 2015 LEM/TEK/53 Sem.1 Standards For Modification Of Research Reactors
36 17 Jan 2017 LEM/TEK/54 Sem.1 Standards For Certification of Research Reactor Operator
37 30 April 2008 LEM/TEK/56 Guidelines for Decommissioning of Facilities Contaminated with Radioactive Materials.
38 02 Dis 2008 LEM/TEK/57 Code of Practice on Radiation Protection of Non Medical Gamma & Electron Irradiation Facilities
39 22 Dis 2016 LEM/TEK/58 Sem.1 Code of Practice On Radiation Protection Relating to Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material (TENORM) In Oil and Gas Facilities
40 01 Jan 2011 LEM/TEK/59 Guideline for HS Code:
Strategic Item Under Strategic Trade Act 2010 (Act 708)
41 23 Dis 2022 LEM/TEK/60 Pin.2 Panduan Melakukan Ujian Kebocoran Terhadap Punca Terkedap
42 29 Okt 2018 LEM/TEK/62 Sem.2 Panduan Penyediaan Pelan Sekuriti (Bahan Radioaktif)
43 22 Mac 2011 LEM/TEK/63 Guideline for Site Selection Nuclear Power Plant
44 22 Mac 2011 LEM/TEK/64 Guideline for Site Evaluation Nuclear Power Plant
45 24 Nov 2022 LEM/TEK/65 Sem.2 Pin.1 Panduan Pengelasan Kawasan Kerja Menurut Peraturan-Peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010 {P.U (A) 46}
46 23 Mei 2023 LEM/TEK/66 Sem.3 Panduan Penyediaan dan Pengujian Pelan Kecemasan Radiologi – NEW
47 21 Sept 2016 LEM/TEK/68 Sem.1 Pengiktirafan dan Tugas Pengendali Perunding Bebas (PPB)
48 24 Nov 2016 LEM/TEK/69 Sem.1 Assessment And Licensing Of Consumer Product Containing Radioactive Material
49 23 Dis 2022 LEM/TEK/70 Sem.4 Pin.1 Kriteria Kemudahan Penstoran Bahan Radioaktif
50 23 Dis 2022 LEM/TEK/71 Pin.1 Panduan Pengendalian Sumber Sinaran Yang Tersangkut Semasa Aktiviti Pengelogan Lubang Gerek (Well Logging)
51 12 Julai 2016 LEM/TEK/72 Guideline for License Application for Radioactive Waste Disposal Facilities (Borehole Disposal)
52 23 Dis 2022 LEM/TEK/73 Pin.1 Panduan Permohonan Perubahan Sementara Had Dos Pekerja Dalam Keadaan Khas
53 23 Dis 2022 LEM/TEK/74 Sem.1 Pin.1 Panduan Penentuan Perlesenan Aktiviti Melibatkan Bahan Radioaktif Semulajadi (Naturally Occurring Radioactive Material, NORM) Di Bawah Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 [Akta 304]
54 26 Jun 2023 LEM/TEK/75 Sem.2 Panduan Silibus Latihan Sekuriti Nuklear oleh Agensi Latihan. – NEW
55 23 Dis 2022 LEM/TEK/76 Sem.1 Amend.1 Criteria For Siting Of Disposal Facility For Waste Containing Naturally Occurring Radioactive Material (NORM)
56 01 Okt 2020 LEM/TEK/77 Panduan Tatacara Pengurusan Pemilikan Bahan Radioaktif Atau Bahan Nuklear Yang Terdapat Dalam Pemilikan Pemegang Lesen
57 01 Okt 2020 LEM/TEK/78 Panduan Tatacara Pengurusan Pemilikan Radas Penyinaran Yang Terdapat Dalam Pemilikan Pemegang Lesen
58 23 Dis 2022 LEM/TEK/79 Pin.1 Panduan Mengendalikan Latihan Dalam Talian
59 23 Dec 2022 LEM/TEK/80 Amend.1 Guidelines of Nuclear Material Accountancy for Facility/LOF
60 23 Dis 2022 LEM/TEK/81 Pin.1 Panduan Tatacara Permohonan Membatalkan Lesen atas Permohonan Pemegang Lesen Secara dalam Talian Melalui Sistem Elesen bagi Maksud Bukan Perubatan
61 23 Dis 2022 LEM/TEK/82 Pin.1 Tanggungjawab Pemunya atau Pemilik Alat Penangkap Kilat yang Mengandungi Bahan Radioaktif
62 22 Sept 2022 LEM/TEK/83 Panduan Pengiraan Had Terbitan bagi Sampel Air berdasarkan Peraturan-Peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010 dan Penetapan Had Kawalan
63 20 Okt 2023 LEM/TEK/84 Panduan bagi Pemegang Lesen yang Bertukar Nombor Pendaftaran Syarikat (ROC) – NEW