Home MAKLUMAN PERMOHONAN LESEN (MAKSUD PERUBATAN):

MAKLUMAN PERMOHONAN LESEN (MAKSUD PERUBATAN):

Adalah dimaklumkan bahawa untuk permohonan lesen BARU (Maksud Perubatan), pemohon hendaklah mengemukakan permohonan secara salinan lembut (softcopy) dengan mengemukakan HANYA Borang Permohonan (LPTA/BP/1 atau LPTA/BP/3), salinan resit pembayaran Fi Permohonan sebanyak RM 15 bagi setiap kelas lesen, salinan lesen pembekal dan katalog peralatan sinaran kepada AELB. Dokumen sokongan yang lain (Rujuk Senarai Semak Dokumen Perlesenan Radiologi, KKM) hendaklah dikemukakan secara terus kepada KKM apabila diminta oleh KKM. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui emel kepada BahagianPenilaian dan Perlesenan, AELB, melalui alamat emel haslina@aelb.gov.my.