Dear AELB User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

         
Dasar Kualiti
Piagam Pelanggan  
Pencapaian Piagam Pelanggan  
Tranksaksi Online  
Pasukan Kecemasan Nuklear (PKN)  
Notis Pemberitahuan  
Daftar Online Peperiksaan PPS  
Jadual Peperiksaan PPS 2014  
Jadual Kursus PPS 2014  
Aduan Awam  
Maklum Balas  
Peta Laman  
Soalan Lazim  
Bantuan  
Web Mobile  

Perkongsian pengetahuan teknikal sedia ada dan baru serta pengalaman praktikal untuk meningkatkan lagi keselamatan instalasi nuklear di Asia.
 


Hamrah bin Mohd Ali
KETUA PENGARAH AELB
Tel: 6-03-89225777
kp@aelb.gov.my

 

Adakah anda mempunyai sebarang pertanyaan atau persoalan?
 Email kepada:-
 mnr-customer@aelb.gov.my

 
SEMAK EMAIL  
   


 
SOALAN LAZIM
 
PERMOHONAN KEBENARAN

Apakah aktiviti-aktiviti yang memerlukan kebenaran AELB walaupun lesen berurusan dengan tenaga atom telah diperolehi?

Apakah syarat-syarat umum sesuatu permohonan kebenaran?

Apakah jenis-jenis kebenaran yang memerlukan borang permohonan?

Apakah prosedur untuk mengimport atau mengeksport bahan radioaktif?

Apakah prosedur untuk mengimport atau mengeksport radas penyinaran?

Apakah syarat-syarat dan prosedur untuk meminjam pekerja sinaran?

Apakah syarat-syarat dan prosedur untuk meminjam bahan radioaktif?

Apakah syarat-syarat dan prosedur untuk meminjam radas penyinaran?

Apakah prosedur yang perlu diikuti untuk melakukan kerja radiografi di kawasan awam?

Apakah prosedur pemberhentian pekerja sinaran?

Apakah prosedur pelupusan bahan radioaktif?

Apakah prosedur pelupusan radas penyinaran?

Apakah prosedur perlantikan atau penukaran OBTL?

Nyatakan prosedur untuk membina tempat penstoran bahan radioaktif.

Adakah saya boleh menggunakan tempat penstoran yang telah diberi kelulusan membina sebaik sahaja ianya siap dibina?

PEMBERITAHUAN

Senarai dan jelaskan perkara atau maklumat yang perlu dimaklumkan kepada AELB.

MAKLUMAT LAIN

Siapakah yang boleh dilantik sebagai Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diluluskan (ARMP)?

Bagaimanakah rekod perubatan disenggara?

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pekerja berhenti serta-merta tanpa melakukan pemeriksaan perubatan semasa berhenti kerja?

Adakah meter tinjau yang baru dibeli dan telah ditentukur oleh pengilang, perlu ditentukurkan semula di Agensi Nuklear Malaysia?

Saya telah menerima surat berhenti operasi kerana PPS tamat tempoh sedangkan saya masih ada penyelia, kenapa terjadi demikian?

Apakah syarat-syarat untuk mengkelaskan semula kawasan kerja daripada kawasan kawalan kepada kawasan seliaan dan bagaimanakah caranya?

Adakah pengimportan atau pengeksportan tiub radas penyinaran memerlukan pengisian borang?

Bolehkah saya melupus tiub radas penyinaran dan adakah perlu mendapat kebenaran AELB?

Apakah prosedur yang perlu diikuti untuk melakukan transit bahan nuklear di Malaysia?

Apakah yang ditakrifkan sebagai kawasan awam?

Apakah prosedur pelupusan penangkap kilat beradioaktif?

Apakah dan dimanakah borang 49 boleh diperolehi?

Bolehkah saya menggunakan kemudahan penstoran kepunyaan syarikat lain?

Bolehkah satu kemudahan penstoran dikongsi?

 

PERMOHONAN KEBENARAN

Apakah aktiviti-aktiviti yang memerlukan kebenaran AELB walaupun lesen berurusan dengan tenaga atom telah diperolehi?

Walaupun lesen berurusan dengan tenaga atom telah diperolehi, pemegang lesen masih perlu mendapatkan kebenaran AELB bagi menjalankan aktiviti berikut :

Kebenaran yang memerlukan borang permohonan :

a. Permohonan Kebenaran Aktiviti Import/Eksport/Pergerakan Bahan

Radioaktif

b. Permohonan Kebenaran Aktiviti Import/Eksport Radas Penyinaran

c. Permohonan Kebenaran Peminjaman Pekerja Sinaran

d. Permohonan Kebenaran Peminjaman Bahan Radioaktif

e. Permohonan Kebenaran Peminjaman Radas Penyinaran

f. Permohonan Kebenaran Kerja Radiografi Di Kawasan Awam

g. Permohonan Kebenaran Pemasangan/Pengujian/Senggaraan

Radas Penyinaran

 

Kebenaran yang memerlukan surat hasrat :

Pertukaran/Pengambilan/Pemberhentian OBTL, Pegawai Perlindungan Sinaran, Penyelia atau Pekerja Sinaran

Membina Tempat Penstoran

Mengguna Tempat Penstoran

Pelupusan Bahan Radioaktif

Pelupusan Radas Penyinaran

Perubahan Lokasi Peralatan Sinaran

 

SYARAT-SYARAT UMUM KELULUSAN PERMOHONAN KEBENARAN

Apakah syarat-syarat umum sesuatu permohonan kebenaran ?

a.    Tempoh lesen masih sah

b.    Tempoh pengiktirafan pegawai perlindungan sinaran masih sah

c.    Bahan radioaktif atau radas penyinaran (termasuk butir-butir yang berkaitan) adalah dilesenkan dan tidak melebihi dari jumlah yang dilesenkan.

d.    Pemegang lesen atau pekerja tidak di dalam siasatan AELB ( yang mana berkenaan)

e.    Borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap ( sekiranya menggunakan borang)

 

IMPORT/EKSPORT/PERGERAKAN BAHAN RADIOAKTIF

Apakah prosedur untuk mengimport atau mengeksport bahan radioaktif?

a.    Permohonan secara Online Epermit (Rujuk Dagang Net Technologies Sdn. Bhd. atau lawati www.dagangnet.com )

b.    Setelah kelulusan diperolehi dan aktiviti telah dijalankan, kemukakan maklumat yang diminta seperti di lampiran A yang disertakan bersama borang kelulusan  Online Epermit (Rujuk Dagang Net Technologies Sdn. Bhd. atau lawati www.dagangnet.com )

c.    Kelulusan (jika layak) diberikan hanya untuk tempoh berikut, yang mana lebih pendek iaitu:

i.   3 bulan dari tarikh lulus; atau

ii.   sehingga tempoh sah lesen; atau

iii.    sehingga tempoh sah pengiktirafan PPS.

IMPORT/EKSPORT RADAS PENYINARAN

Apakah prosedur untuk mengimport atau mengeksport radas penyinaran?

a.    Permohonan secara Online Epermit (Rujuk Dagang Net Technologies Sdn. Bhd. atau lawati www.dagangnet.com )

b.    Setelah kelulusan diperolehi dan aktiviti telah dijalankan, kemukakan maklumat yang diminta seperti di lampiran A yang disertakan bersama borang kelulusan  Online Epermit (Rujuk Dagang Net Technologies Sdn. Bhd. atau lawati www.dagangnet.com )

c.    Setelah kelulusan diperolehi dan aktiviti telah dijalankan, kemukakan maklumat yang diminta seperti di lampiran A yang disertakan bersama borang kelulusan.

d.    Kelulusan (jika layak) diberikan hanya untuk tempoh berikut, yang mana lebih pendek iaitu:

i.    3 bulan dari tarikh lulus; atau

ii.    sehingga tempoh sah lesen; atau

iii.    sehingga tempoh sah pengiktirafan PPS.

 

PEMINJAMAN PEKERJA SINARAN (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Apakah syarat-syarat dan prosedur untuk meminjam pekerja sinaran?

a.    Syarat-syarat peminjaman pekerja sinaran adalah :

b.    Peminjam dan Pemberi pinjam mempunyai lesen yang sah dari AELB.

c.    Pegawai Perlindungan Sinaran pemohon masih sah tempoh pengiktirafan.

d.    Pekerja sinaran yang terlibat :

i)    Telah mendapat pengiktirafan sebagai pekerja sinaran

ii)    Tempoh pengiktirafan masih sah

iii)    Bukan Pegawai Perlindungan Sinaran

iv)    Tidak dalam siasatan AELB

v)    Tidak didalam tempoh penggantungan

vi)    Tidak menerima dos terkumpul (bagi tahun semasa) melebihi had operasi.

e.    Peminjam tidak dalam tempoh penggantungan lesen/operasi

f.    Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

g.    Kemukakan borang tidak kurang daripada empat belas (14) hari dari tarikh peminjaman.

h.    Kelulusan (jika layak) diberikan hanya untuk tempoh berikut, yang mana lebih pendek iaitu:

i)    tempoh yang dipohon; atau

ii)   sehingga tempoh sah lesen peminjam; atau

iii)  sehingga tempoh sah lesen pemberi pinjam; atau

iv)  sehingga tempoh sah pengiktirafan PPS peminjam; atau

v)   sehingga tempoh sah pengiktirafan PPS pemberi pinjam; atau

vi)  sehingga tempoh sah pengiktirafan pekerja terbabit

syarat-syarat kelulusan terdapat disebelah belakang borang permohonan

 

PEMINJAMAN BAHAN RADIOAKTIF (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Apakah syarat-syarat dan prosedur untuk meminjam bahan radioaktif?

Syarat-syarat peminjaman bahan radioaktif adalah :

a.    Jumlah bilangan yang hendak dipinjam dan bilangan yang sedia ada tidak melebihi bilangan yang dilesenkan

b.    Tempoh pinjaman terkumpul (jika pernah membuat permohonan pinjaman bagi peralatan yang sama) tidak melebihi satu tahun

c.    Peminjam tidak dalam tempoh penggantungan lesen/operasi

d.    Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

e.    Kemukakan borang tidak kurang daripada empat belas (14) hari dari tarikh peminjaman.

f.    Kelulusan (jika layak) diberikan hanya untuk tempoh berikut, yang mana lebih pendek iaitu:

i)    Tempoh yang dimohon dan tidak boleh dilanjutkan; atau

ii)   3 bulan bagi permohonan pertama; 6 bulan bagi permohonan kedua; 3 bulan bagi permohonan ketiga – bagi peralatan sinaran yang sama; atau

iii)   sehingga tempoh sah lesen; atau

iv)   sehingga tempoh sah pengiktirafan PPS

g.    Syarat-syarat kelulusan terdapat Atas Talian (Online): elesen-eSPP

 

PEMINJAMAN RADAS PENYINARAN (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Apakah syarat-syarat dan prosedur untuk meminjam radas penyinaran?

Syarat-syarat peminjaman radas penyinaran adalah :

a.    Jumlah bilangan yang hendak dipinjam dan bilangan yang sedia ada tidak melebihi bilangan yang dilesenkan

b.    Tempoh pinjaman terkumpul (jika pernah membuat permohonan pinjaman bagi peralatan yang sama) tidak melebihi satu tahun

c.    Peminjam tidak dalam tempoh penggantungan lesen/operasi

d.    Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

e.    Kemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP tidak kurang daripada empat belas (14) hari dari tarikh peminjaman.

f.    Kelulusan (jika layak) diberikan hanya untuk tempoh berikut, yang mana lebih pendek iaitu:

i)    Tempoh yang dimohon dan tidak boleh dilanjutkan; atau

ii)    3 bulan bagi permohonan pertama; 6 bulan bagi permohonan kedua; 3 bulan bagi permohonan ketiga – bagi peralatan sinaran yang sama; atau

iii)    sehingga tempoh sah lesen; atau

iv)    sehingga tempoh sah pengiktirafan PPS

g.    Syarat-syarat kelulusan terdapat di  Atas Talian (Online): elesen-eSPP

 

KERJA RADIOGRAFI DI KAWASAN AWAM (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

 

Apakah prosedur yang perlu diikuti untuk melakukan kerja radiografi di kawasan awam?

a.   Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

b.    Kemukakan borang tidak kurang daripada empat belas (14) hari dari tarikh kerja dengan menyertakan maklumat-maklumat berikut :-

i)     Pelan lokasi kawasan awam dengan menandakan lokasi permulaan dan penamat kerja radiografi.

ii)   Salinan surat / permit kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan, polis, syarikat pemberi kontrak dan lain-lain lagi (jika berkaitan).

iii)  Pengiraan kadar dos dan jarak selamat bagi kadar dedahan sinaran tidak melebihi 2.5 µSv/jam.

iv)  Nyatakan no. siri punca, bekas punca dan radas penyinaran yang akan digunakan.

c.    Perkara-perkara lain yang perlu diambilkira adalah:-

i)    Borang hendaklah ditandatangani oleh OBTL/Pegawai Perlindungan Sinaran SAHAJA.

ii)    Penilaian tapak akan dilakukan sekiranya perlu.

iii)   Hendaklah mengadakan langkah-langkah keselamatan sinaran iaitu sebelum, semasa dan selepas kerja radiografi dilakukan.

iv)  Bahan radioaktif hendaklah distor di tempat penstoran yang telah diiktiraf oleh AELB (jika berkaitan).

d.   Masa yang dibenarkan untuk melakukan kerja radiografi di kawasan awam adalah di antara pukul 12.00 tengah malam dan pukul 5.00 pagi keesokan harinya. Walau bagaimanapun ianya bergantung kepada kebenaran AELB dari semasa kesemasa.

e.    Syarat-syarat kebenaran akan dilampirkan semasa kebenaran diberikan.

 

PEMBERHENTIAN PEKERJA SINARAN  (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Apakah prosedur pemberhentian pekerja sinaran?

a.    Kemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pemberhentian dilakukan dengan menyertakan butir-butir lengkap seperti berikut:-

i)    Salinan Surat Pengesahan Pemeriksaan Perubatan Semasa Berhenti Kerja, mukasurat 16 LPTA/BM/5 seksyen A.

ii)    kad pekerja sinaran (jika berkaitan)

b.    Buku Rekod Perubatan LPTA/BM/5 Seksyen A dan LPTA/BM/5 Seksyen B, pemegang lesen diberi pilihan sama ada:

i)    Menyimpan sendiri dan perlu bertanggungjawab memastikan rekod tersebut tidak hilang [Peraturan 45(5) P.U.(A) 61]; atau

ii)    Menyerahkan ke AELB untuk disimpan.

c.    Sekiranya pemegang lesen membubarkan lesen, rekod perubatan mesti diserahkan ke AELB [Peraturan 45(6) P.U. (A) 61].

 

PELUPUSAN BAHAN RADIOAKTIF (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Apakah prosedur pelupusan bahan radioaktif?

a.    Kemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP yang mengandungi butir-butir lengkap berikut:

i)    Nama unsur & no. jisim, No. siri punca, Keaktifan punca

ii)   Kaedah pelupusan

iii)  Kaedah-kaedah pelupusan yang dibenarkan adalah:

iv)  Lupus/eksport ke pembekal asal,

v)  lupus di Nuklear Malaysia, Bangi

vi)  cara lain yang dibenarkan oleh AELB.

b.    Selepas mendapat kebenaran pelupusan dan pelupusan telah dilakukan, kemukakan maklumat berikut kepada AELB iaitu :

i)    Salinan pengesahan penerimaan bahan radioaktif daripada tempat pelupusan

ii)    Penyata Pemilikan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP, ( bagi pengguna )

 

PELUPUSAN RADAS PENYINARAN (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Apakah prosedur pelupusan radas penyinaran?

a.    Kemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP yang mengandungi butir-butir lengkap berikut:

i)    Jenis & model radas penyinaran

ii)    No. siri panel kawalan

iii)    Kaedah pelupusan

b.    Kaedah-kaedah pelupusan yang dibenarkan adalah:

i)    derma

ii)    eksport/kembalikan ke pembekal asal

iii)    tanggalkan (dismantle) untuk dijadikan besi buruk

iv)    cara lain yang dibenarkan

c.    Selepas mendapat kebenaran pelupusan dan pelupusan telah dilakukan, kemukakan maklumat berikut kepada AELB iaitu :

i)    Salinan pengesahan penerimaan radas penyinaran daripada  tempat pelupusan atau dokumen eksport (sekiranya dieksport)

ii)   Gambar menunjukkan radas telah ditanggalkan (sekiranya "dismantle")

iii)  Penyata Pemilikan secara Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP,( bagi pengguna )

 

PERLANTIKAN ATAU PENUKARAN ORANG YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP LESEN (OBTL)
(Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Apakah prosedur perlantikan atau penukaran OBTL?

a.    OBTL hendaklah dilantik dari salah seorang Ahli Lembaga Pengarah Syarikat atau sesiapa (pihak pengurusan) yang dilantik oleh Ahli Lembaga Pengarah Syarikat

b.    Bagi Institut Pengajian Tinggi atau Pusat Penyelidikan, OBTL hendaklah dilantik dari Naib Canselor atau Timbalan Naib Canselor atau Pendaftar

c.    Kemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP yang mengandungi butir-butir lengkap berikut :-

i)    Nama, No. kad pengenalan/pasport dan Jawatan

ii)    Salinan borang 49 dari Pejabat Pendaftar Syarikat (kecuali Institut Pengajian Tinggi atau Pusat Penyelidikan)

iii)    Surat lantikan yang ditandatangani oleh salah seorang Ahli Lembaga Pengarah Syarikat sekiranya OBTL dilantik dari bukan Ahli Lembaga Pengarah

 

MEMBINA TEMPAT PENSTORAN BAHAN RADIOAKTIF (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Nyatakan prosedur untuk membina tempat penstoran bahan radioaktif.

a.    Permohonan boleh dibuat oleh pemegang lesen atau kontraktor.

b.    Kemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP yang mengandungi butir-butir lengkap berikut:

c.    Rekabentuk termasuk pengiraan dedahan luar pada permukaan penstoran dan di pagar tempat penstoran

d.    Lokasi tempat (alamat dan pelan)

e.    Bilangan bahan radioaktif yang akan disimpan

f.    Jumlah aktiviti bahan radioaktif yang akan disimpan

g.    Tempoh penggunaan tempat penstoran jika penstoran sementara

h.    Surat kebenaran pemilik tapak

i.    Pemeriksaan tapak akan diadakan (sekiranya berkaitan)

 

MENGGUNA TEMPAT PENSTORAN BAHAN RADIOAKTIF (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Adakah saya boleh menggunakan tempat penstoran yang telah diberi kelulusan membina sebaik sahaja ianya siap dibina?

a.    Sebelum tempat penstoran ini boleh digunakan, kebenaran mengguna hendaklah diperolehi terlebih dahulu daripada AELB dengan mengemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPPyang mengandungi butir-butir berikut:-

i)    salinan surat kebenaran membina,

ii)   gambar tempat penstoran yang telah siap.

 

PEMBERITAHUAN (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Senarai dan jelaskan perkara atau maklumat yang perlu dimaklumkan kepada AELB.

Perkara atau maklumat yang perlu dimaklumkan ialah:-

a.    Penyata Pemilikan

b.    Penyata Penjualan

c.    Laporan Tentukuran Meter Tinjau

d.    Laporan Ujian Kebocoran Bahan Radioaktif

e.    Laporan Pemeriksaan Perubatan

f.    Kemalangan/Kejadian Sinaran

g.    Kerja Radiografi

h.    Laporan Senggaraan Peralatan Sinaran

i.    Penghentian Operasi, Pembubaran atau Peninggalan Kemudahan-Kemudahan Berlesen

 

PENYATA PEMILIKAN (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

a.    Mengemuka Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

b.    Kemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP kepada AELB dalam masa 14 hari selepas pemilikan atau setiap kali berlaku perubahan ke atas pemilikan

c.    Senaraikan semua bahan radioaktif dan radas penyinaran yang dimiliki (nyatakan no. siri setiap bahan radioaktif)

d.    Sertakan sekeping sampul surat bersetem dan beralamat sendiri untuk dikembalikan kepada pemegang lesen satu salinan borang yang telah disemak

 

PENYATA PENJUALAN (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

a.    Mengemuka Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

b.    Kemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP kepada AELB dalam tempoh 14 hari selepas penjualan.

 

LAPORAN TENTUKURAN METER TINJAU (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

a.    Meter tinjau hendaklah ditentukurkan oleh pusat tentukuran yang diiktiraf oleh AELB setiap tahun atau selepas pembaikan kerosakan atau apabila diarahkan oleh AELB. Setakat ini pusat tentukuran yang diiktiraf oleh AELB adalah Agensi Nuklear Malaysia sahaja.

b.    Kemukakan kepada AELB salinan sijil tentukuran (termasuk lampiran) setiap kali selepas ditentukurkan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

 

LAPORAN UJIAN KEBOCORAN BAHAN RADIOAKTIF (kecuali Kripton 85)

a.    Semua bahan radioaktif kecuali Kr-85 perlu dilakukan ujian kebocoran oleh pusat servis yang diiktiraf oleh AELB setiap tahun

b.    Kemukakan kepada AELB laporan ujian setiap tahun mengikut format berikut.

 

LAPORAN PEMERIKSAAN PERUBATAN

Kemukakan kepada AELB salinan Surat Pengesahan Pemeriksaan Perubatan (muka surat 16) LPTA/BM5 Seksyen A dalam masa 14 hari dari tarikh pemeriksaan perubatan diterima daripada Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diiktiraf (ARMP). Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

 

PENGHENTIAN OPERASI, PEMBUBARAN ATAU PENINGGALAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN BERLESEN
(Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya syarikat kami ingin menamatkan aktiviti yang melibatkan sinaran?

a.    Dapatkan kelulusan daripada AELB dengan mengemukakan Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP dan maklumat berikut :-

i)    Tarikh penghentian dan rancangan terhadap peralatan sinaran yang dimiliki.

ii)    Pengesahan penerimaan peralatan sinaran,

iii)    daripada tempat pelupusan sekiranya peralatan sinaran dilupus;

iv)    daripada penerima sekiranya peralatan sinaran diderma atau dijual;

v)    Maklumat eksport sekiranya peralatan sinaran dieksport;

vi)    Laporan pemeriksaan perubatan selepas berhenti kerja [Peraturan 38, P.U. (A) 61] dan Buku Rekod Perubatan LPTA/BM/5 Seksyen A bagi pekerja-pekerja sinaran [Peraturan 45(6), P.U. (A) 61]; dan,

vii)   Lesen asal sekiranya tempoh lesen masih sah.

 

KERJA RADIOGRAFI (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

a.    Maklumkan kepada AELB secara Atas Talian (Online): elesen-eSPPselewat-lewatnya 24 jam sebelum sebarang kerja radiografi hendak dilakukan dengan menyertakan maklumat berikut :-

i)    alamat premis/tapak dan tempat penstoran dimana kerja dilakukan;

ii)    tarikh dan tempoh kerja; dan

iii)   jenis peralatan radiografi yang akan digunakan.

 

MAKLUMAT LAIN

ARMP

Siapakah yang boleh dilantik sebagai Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diiktiraf (ARMP)?

Buat masa ini, semua pengamal perubatan berdaftar boleh dilantik sebagai ARMP dengan mengisi Borang Perakuan Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diluluskan dan serahkan kepada AELB  secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

 

REKOD PERUBATAN

Bagaimanakah rekod perubatan disenggara?

a.    Rekod perubatan hendaklah disenggara seperti berikut :-

i)    Menggunakan Buku Rekod Perubatan LPTA/BM/5 Seksyen A.

ii)    Buku hendaklah disimpan oleh Pengamal Perubatan Berdaftar Yang Diiktiraf (ARMP). Sekiranya perlu disimpan oleh pemegang lesen, kebenaran bertulis daripada ARMP perlu diperolehi.

iii)    Surat Pengesahan Pemeriksaan Perubatan (muka surat 16) ASAL hendaklah disimpan oleh pemegang lesen.

iv)    Surat Pengesahan Pemeriksaan Perubatan (muka surat 16) PENDUA hendaklah dikekalkan pada buku.

v)    Salinan fotokopi muka surat 16 hendaklah dikemukakan ke AELB setiap kali selepas pemeriksaan perubatan dilakukan.

 

METER TINJAU

Adakah meter tinjau yang baru dibeli dan telah ditentukur oleh pengilang, perlu ditentukurkan semula di Agensi Nuklear Malaysia?

Ya, kerana kemungkinan meter tinjau tersebut rosak semasa pengangkutan.

 

PEGAWAI PERLINDUNGAN SINARAN

Saya telah menerima surat berhenti operasi kerana Pegawai Perlindungan Sinaran (PPS) tamat tempoh sedangkan syarikat masih ada penyelia, kenapa terjadi demikian?

Ini adalah kerana tugas penyelia adalah sebagai pembantu PPS sekiranya PPS masih ada, cuma mungkin berkursus, cuti atau lainnya. Sekiranya PPS tamat tempoh atau sudah tiada samada berhenti kerja atau sebagainya, OBTL hendaklah mengemukakan surat kepada AELB untuk melantik penyelia berkenaan sebagai PPS. Satu surat pengiktirafan sebagai PPS akan dikeluarkan. Penyelia tidak boleh diandaikan sebagai PPS secara automatik apabila PPS tiada sehingga AELB menerima surat untuk melantik penyelia berkenaan dan surat pengiktirafan sebagai PPS dikeluarkan oleh AELB.

 

PENGKELASAN SEMULA KAWASAN KAWALAN KEPADA KAWASAN SELIAAN

Apakah syarat-syarat untuk mengkelaskan semula kawasan kerja daripada kawasan kawalan kepada kawasan seliaan dan bagaimanakah caranya?

a.    Syarat-syarat untuk mengkelaskan semula kawasan kerja daripada kawasan kawalan kepada kawasan seliaan adalah :

i)    Telah melakukan pemonitoran kakitangan dan kawasan selama 12 bulan kalendar

ii)    Menepati kehendak kawasan seliaan sebagaimana ditakrifkan di bawah Peraturan 3, Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988

iii)    Tidak melibatkan kerja-kerja radiografi industri, penggunaan tolok mudahalih atau kemudahan penyinaran.

b.    Kemukakan surat hasrat yang mengandungi butir-butir lengkap berikut :

i)     Salinan laporan pemonitoran dari pusat yang diiktiraf oleh AELB untuk 12 bulan kalendar

ii)    Bahan radioaktif – nama unsur & no. jisim, no. siri punca dan keaktifan punca

iii)   Radas penyinaran – jenis & model, no. siri panel kawalan dan maksimum kV, mA, kW

 

IMPORT/EKSPORT TIUB RADAS PENYINARAN

Adakah pengimportan atau pengeksportan tiub radas penyinaran memerlukan pengisian borang?

Tidak, pengimportan atau pengeksportan tiub radas penyinaran tidak memerlukan pengisian borang. Walau bagaimanapun penukaran tiub hendaklah dilakukan oleh orang yang diiktiraf oleh AELB dan kemukakan LPTA/BM/3 untuk memaklumkan no. siri tiub yang baru.

 

LUPUS TIUB RADAS PENYINARAN

Bolehkah saya melupus tiub radas penyinaran dan adakah perlu mendapat kebenaran AELB?

Ya, tiub radas penyinaran boleh dilupuskan tanpa perlu mendapat kebenaran AELB tetapi tertakluk kepada peraturan pihak berkuasa lain (bukan AELB) sekiranya ada.

 

TRANSIT BAHAN NUKLEAR [Muaturun (Download) :Borang Permohonan Kebenaran Transit]

Apakah prosedur yang perlu diikuti untuk melakukan transit bahan nuklear di Malaysia?

a.    Dapatkan borang Permohonan Kebenaran Aktiviti Import/Eksport/ Pergerakan Bahan Radioaktif daripada AELB atau muaturun (download) di sini (Borang Permohonan Kebenaran Transit).

b.    Kemukakan borang sebanyak 3 salinan beserta fee RM20.00 bagi setiap permohonan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum aktiviti dijalankan.

c.    Salinan sijil yang disahkan bagi perakuan bekas punca/ pengangkutan bahan nuklear.

d.    Surat pengesahan yang menunjukkan syarikat diberi kuasa oleh negara dari mana bahan nuklear itu dibawa keluar.

e.    Salinan Sijil Jaminan Kewangan/Liabiliti yang meliputi negara Malaysia.

f.    Permohonan hendaklah dibuat oleh agen/wakil perkapalan tempatan.

g.    Maklumkan kepada AELB secara bertulis tarikh sebenar transit selewat-lewatnya satu hari sebelum transit.

 

KAWASAN AWAM

Apakah yang ditakrifkan sebagai kawasan awam?

Kawasan yang biasa dikunjungi atau didiami oleh orang awam di mana pergerakan mereka adalah di luar kawalan mana-mana pihak. Ini termasuklah kawasan perumahan, berdekatan jalan, pusat rekreasi, pusat perniagaan dan lain-lain kawasan yang seumpama dengannya yang mana memungkinkan orang awam terdedah kepada bahaya sinaran dari kerja-kerja radiografi yang dijalankan di kawasan ini. Premis-premis tetap seperti kilang, limbungan (yard) dan lain-lain premis seumpamanya di mana kerja-kerja radiografi telah dijalankan secara berkala dengan kebenaran dari pengguna adalah terkecuali dari definisi ini.

PEKERJA BERHENTI TANPA MELAKUKAN PEMERIKSAAN PERUBATAN

Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pekerja berhenti serta-merta tanpa melakukan pemeriksaan perubatan semasa berhenti kerja?

a.    Pemegang lesen hendaklah menghubungi pekerja melalui 'AR Register' atau cara lain yang boleh  membuktikan arahan telah disampaikan atau tidak kepada pekerja/wakil, dan beri tempoh tertentu untuk melakukan pemeriksaan perubatan semasa berhenti kerja

b.    Sekiranya tiada tindakan dalam tempoh yang ditetapkan pada para (a),pemegang lesen hendaklah mengemukakan kepada AELB, salinan kad Akuan Terima Surat Berdaftar Dalam Negeri (sekiranya menggunakan AR Register) atau apa-apa bukti dimana arahan tersebut telah disampaikan atau tidak kepada pekerja/wakil.

 

PELUPUSAN PENANGKAP KILAT BERADIOAKTIF

Apakah prosedur pelupusan penangkap kilat beradioaktif?

a.    Kemukakan surat hasrat yang mengandungi butir-butir lengkap berikut:

i)    Nama unsur & no. jisim, model penangkap kilat dan keaktifan punca

ii)    Kaedah-kaedah pelupusan yang dibenarkan adalah :-

iii)    Lupus/eksport ke pembekal asal,

iv)    lupus di Agensi Nuklear Malaysia, Bangi

v)    cara lain yang dibenarkan oleh AELB.

b.    Selepas mendapat kebenaran pelupusan dan pelupusan telah dilakukan, kemukakan kepada AELB, salinan pengesahan penerimaan bahan radioaktif daripada tempat pelupusan.

BORANG 49

Apakah dan dimanakah borang 49 boleh diperolehi?

Borang 49 (Form 49, Companies Act 1965, Return Giving Particulars In Register Of Directors, Managers And Secretaries And Changes Of Particulars) dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Syarikat semasa sesebuah syarikat didaftar. Borang ini menyenaraikan nama-nama pengarah, pengurus dan setiausaha syarikat.

GUNA KEMUDAHAN PENSTORAN SYARIKAT LAIN

Bolehkah saya menggunakan kemudahan penstoran kepunyaan syarikat lain?

Ya, tuan boleh menggunakan kemudahan penstoran syarikat lain setelah mendapat kebenaran AELB. Permohonan boleh dibuat dengan mengemukakan maklumat berikut secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP

i)     Surat perjanjian /kebenaran daripada tuan punya kemudahan penstoran.

ii)    Salinan surat kebenaran mengguna yang dikeluarkan kepada tuan punya kemudahan penstoran.

iii)    Nyatakan tempoh penggunaan.

iv)    Bilangan bahan radioaktif yang akan disimpan

v)    Jumlah aktiviti bahan radioaktif yang akan disimpan

 

KONGSI KEMUDAHAN PENSTORAN (Permohonan secara Atas Talian (Online): elesen-eSPP)

Bolehkah satu kemudahan penstoran dikongsi?

a.    Kemudahan penstoran tetap tidak dibenarkan dikongsi pakai pada suatu masa yang sama.

b.    Kemudahan penstoran sementara tidak dibenarkan dikongsi melainkan jika dapat membuktikan  semua kehendak yang telah ditetapkan oleh AELB dari segi keselamatan fizikal dan sistem keselamatan dipenuhi.

 
 
 
TOP

 
   

Dear AELB User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

NOTIS KAEDAH PEMBAYARAN KEPADA AELB
1. MELALUI PERBANKAN INTERNET MAYBANK2U DAN CIMB CLICKS
2. CEK SYARIKAT YANG DIHANTAR TERUS KEPADA AELB;
NAMA PENERIMA: KETUA PENGARAH, LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM ATAU KETUA PENGARAH AELB

 AELB TIDAK AKAN MENERIMA PEMBAYARAN SECARA WANG TUNAI ATAU CEK  DI MASUK TERUS MELALUI BANK ATAU MESIN ATM


Untuk maklumat lanjut AKTIFKAN AKAUN elesen-eSPP dan
memohon Sijil Tandatangan Digital daripada Digicert Sdn. Bhd
sila klik DI SINI
klik untuk maklumat lanjut
MAKLUMAT BERKAITAN LYNAS (LYNAS INFORMATION PACK) -Kemaskini 14/01/2013
Makluman : Pendedahan Awam Dokumen LYNAS -(Malay version only)-
Pihak Jabatan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) telah menerima dokumen-dokumen bagi permohonan lesen peringkat pengendalian sementara daripada Syarikat Lynas (M) Sdn. Bhd. Dokumen-dokumen berkenaan adalah untuk penilaian Jabatan LPTA dalam memastikan segala maklumat adalah memenuhi keperluan peruntukan Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) dan peraturan-peraturan subsidiari yang dibuat di bawahnya. Pihak Jabatan LPTA adalah tertakluk di bawah Seksyen 41, Akta 304 untuk tidak mendedahkan apa-apa maklumat yang diterima.

  Perkhidmatan Atas Talian (Online Services)

elesen eSPP

Di atas  talian, elesen eSPP membolehkan anda:-
  • Memohon lesen, kebenaran dan lain-lain.
  • Menyemak dan memantau status permohonan
  • Mendapatkan dan mencetakan keputusan permohonan
  • Menyemak bil dan menjelaskan pembayaran melalui Perbankan Internet
  • Menerima pemberitahuan melalui email
  • Mengemaskini maklumat syarikat

Peperiksaan

Satu lagi kemudahan alternatif yang disediakan oleh AELB kepada pelanggan yang berurusan dengan Peperiksaan Persijilan PPS di atas talian.
Apakah Kelebihan e-urus PPPS?
Mengemukakan permohonan tanpa memerlukan borang JKPPPS/1Sem. 3.
Menyemak keputusan permohonan Peperiksaan Persijilan PPS.
Menyemak keputusan peperiksaan PPS.

ePermit

Syarikat-syarikat yang berhasrat untukImport/Eksport Bahan/Mineral Radioaktif & Radas Penyinaran dengan kejasama KASTAM di bawah Akta 304.

ePermitSTA

Di bawah Akta Perdagangan Strategik 2010 (Akta 708) pula, Jabatan AELB dipertanggungjawabkan sebagai Pihak Berkuasa Berkenaan bagi mengawal dan mengawalselia aktiviti eksport, pemindahan, transit dan pembrokeran barangan strategik, termasuk senjata dan bahan berkaitan, dan aktiviti lain yang boleh memudahkan rekabentuk, pemajuan dan penghasilan senjata pemusnah besar besaran dan sistem penghantarannya yang dibangunkan... maklumat lanjut

PerbankanInternet

Menjelaskan pembayaran melalui Perbankan Internet

BantuanPelanggan

Kelebihan menggunakan Perkhidmatan Bantuan Pelanggan (eBP) ini, anda dapat menjejaki semua aduan atau pertanyaan anda kepada kami. Untuk mendapatkan perkhidmatan ini sepenuhnya, sila Login eBP di bawah. Pilihan lain, anda juga boleh mengajukan sebarang pertanyaan berkaitan perkhimatan kami dengan menghantar email kepada MNR-Customer@elb.gov.my.
 
Nuclear Regulatory Statement
Foremost on Malaysia’s nuclear-related agenda is the protection of society in the aspects of health, safety and
security as well as the environment. To this end, effective implementation of policies and guidelines as well as
enforcement of atomic energy activities is absolutely essential. Atomic Energy Licensing Board (AELB) as the
national regulator of the country’s atomic energy activities including nuclear-related activity has played .....

TOP